Tüm Türkiye'ye Kargo Bedava

100 TL ve Üzeri Seçili Birçok Üründe

Üyelik Sözleşmesi

     

NARWOO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
  1. 1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") Merkezi Selami Ali Mah. Şehit Asteğmen Halil Ögel Sk. No: 19 İç Kapı No: 1 Üsküdar/ İstanbul adresinde bulunan Narwoo Bilişim ve Teknoloji Limited Şirketi  ("Narwoo") ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin Narwoo’nun Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
  2. 2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde Narwoo ve Üye ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

 1. KONU, KAPSAM VE AMAÇ
  1. 1. İşbu Sözleşme’nin konusu Narwoo’nun sahip olduğu internet sitesi www.narwoo.com’dan üyenin faydalanma şartlarının, tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
  2. 2. Narwoo, https://www.narwoo.com/ adresinde faaliyet gösteren Websitesi’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. Narwoo politikaları uyarınca Narwoo hizmetlerinden faydalanmak (ürün alış-satışı, yorum, paylaşım, etkileşim vs) için işbu üyelik sözleşmesini onaylamak suretiyle üye olmak zorunludur.
  3. 3. Sözleşme uyarınca Üye, Websitesi’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar’da satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir. Üyenin satış yapabilmesi için ayrıca satıcı
  4. 4. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi’nde yer alan ve yer alacak her türlü kural ve kısıtlamaya uyacağını beyan ve taahhüt eder.
  5. 5. Narwoo Üyeliği, yalnızca Narwoo ve üye arasındaki hukuki ilişkiye ilişkindir. Diğer üyeler ile kurulacak satın alma ve diğer etkileşimler açısından Narwoo yalnızca aracı hizmet sağlayıcı olup, bu ilişkiler işbu sözleşme kapsamına girmemektedir.

 

 1.  TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. 1. Üye, Narwoo’ya üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve kendisinin bu bilgiler bakımından hak sahibi olduğunu beyan eder. Ayrıca üye bu bilgilerin gerçeğe aykırı ya da güncel olmaması nedeniyle Narwoo’nun uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  2. 2.cNarwoo üyeliği için 18 yaşını doldurmuş olmak ve kısıtlı olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan ya da kısıtlı olanların gerçeğe aykırı beyanla üye olmuş olmalarının tespiti halinde derhal üyelikleri sona erdirilir, iptal edilmesi mümkün olan tüm işlemleri de iptal olunur.
  3. 3. Üye, Narwoo imkanlarından kendisine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla faydalanır. Üye, kullanıcı adı ya da şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini temin tme sorumluluğu tamamen üyenin kendisine aittir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Narwoo’dan talepte bulunması halinde Narwoo, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Narwoo’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
  4. 4. Narwoo hesabı üzerinden satılacak ve satın alınacak ürünlere ilişkin kurallar ve yasaklı ürünler listeleri her zaman üyeyi bağlar. Bu kuralların ayrıca üyeye tebliğ edilmesine gerek yoktur.
  5. 5. Üye, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Narwoo’nun mesafeli satış sözleşmelerinde taraf olmadığını; garantör sıfatı bulunmadığını, dolayısıyla da kendisine karşı her anlamda sadece Satıcı’nın bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Üye, Narwoo’da sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Satıcı’nın sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
  6. 6. Üyenin kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Websitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.
  7. 7. Narwoo, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  8. 8. Narwoo, üyenin onayına ihtiyaç duymaksızın işbu sözleşmeyi, sözleşmeden tüm hak ve borçlarını üçüncü bir kişiye devredebilir. Böyle bir durumda devralan üçüncü kişi başka hiçbir bildirime gerek duyulmaksızın sözleşmenin tarafı olur. Üye, herhangi bir şekilde taraf değişikliğini öğrendiği andan itibaren hak ve yükümlülüklerini yeni taraf nezdinde yerine getirmek zorundadır.
  9. 9. Taraflar, Narwoo’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

 1. NARWOO DUVARI VE İÇERİKLERİ
  1. 1. Narwoo aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak üyelerin alım-satım, paylaşım ve etkileşim faaliyetlerinden sorumlu değildir. Buna karşın üye gerek satış/satın alma işlemlerinde taraf olarak, gerekse Narwoo duvarında yapacağı içerik paylaşımları ve etkileşimler bakımından içerik sağlayıcı olarak 5651 sayılı Kanun başta olmak üzere her türlü mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun davranmak zorundadır.  Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  2. 2. Üye, Narwoo’yu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bu kurallara ihlalin tespit edilmesi halinde Narwoo üyeliğin derhal sonlandırılmasının yanı sıra, her türlü tazmin ve rücu haklarını saklı tutar.
  3. 3. Narwoo duvarında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Narwoo'nun remsi ya da gayri resmi görüşlerini ifade etmez.  Narwoo 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı olarak tabi olduğu yasal hak ve yükümlülükleri dışında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 1. SATIŞ YAPMA VE SATICILIK SÖZLEŞMESİ
  1. 1. Narwoo’da satış yapmak için işbu sözleşme ile Narwoo üyesi olmak ve ayrıca Satıcılık ve Komisyon Sözleşmesini imzalamak gerekmektedir. Satıcılık ve Komisyon Sözleşmesini imzalamamış bireysel üyelerin satış yapması mümkün değildir.
  2. 2. Narwoo’da satış yapmak için ayrıca vergi kimlik numarasına sahip olmak gerekmektedir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
  1. 1. Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. 1. Narwoo üyelerinin mahremiyetine ve kişisel verilerinin güvenliğine azami derecede önem vermektedir. Üyenin sağladığı kişisel veriler www.narwoo.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işlemektedir.

 

 1. SON HÜKÜMLER
  1. 1. İşbu üyelik sözleşmesine ve sözleşmenin ifası öncesinde, esnasında ya da akabinde  Narwoo, üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden kuracaktır. Üye, iletişim bilgilerini doğru olarak bildirmek ve güncel tutmak zorundadır.
  2. 2. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi bütüncül olarak düzenlemektedir ve bütünlüğü esastır. Ancak Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik ilgili hükümler açısından sonuç doğuracak, işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

Sekiz madde ve alt bentlerinden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Sepetim
Ara Toplam 0.00 ₺
Kargo Tutarı 0.00 ₺

Genel Toplam 0.00 ₺
Sosyal Ticaret Tümünü Gör